SK EN DE

Oblasti praxe

Naša spoločnosť poskytuje nasledovné audítorské služby:
  • audit alebo previerka účtovných závierok zostavených podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • audit alebo previerka účtovných závierok zostavených podľa Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva
  • audit alebo previerka konsolidovaných účtovných závierok
  • previerka priebežných výkazov
  • previerka vnútorných kontrolných procesov