Právne poradenstvo pre domácich
i zahraničných klientov predovšetkým
v oblasti obchodného práva
SK EN DE

poradenska
Advokátska kancelária
JUDr. Michal Krnáč, advokát
Sídlo kancelárie
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina Tel.: +421 41 5007003-4
Fax: +421 41 5007005
E-mail: sekretariat@poradenska.sk

Pobočky
Bratislava, Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Trenčín, Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín
Martin, Konevova 3, 036 01 Martin

JUDr. Michal Krnáč, je zapísaný
v zozname advokátov vedenom
Slovenskou advokátskou komorou
pod číslom 2083.
IČO : 37 904 779
DIČ: 10 25 91 54 18

Česká republika - pobočka:
Ostrava, Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava, Česká republika

Tel.: +420 733 188 243
Fax: +421 415 007 005

IČO : 01 691 155
DIČ: CZ1025915418

Zapísaný v zozname usadených európskych advokátov vedených Českou advokátní komorou pod č. 50174