SK EN DE

Oblasti praxe

Ponuka služieb našej spoločnosti zahŕňa najmä:
  • spracovanie všetkých druhov daňových priznaní a hlásení právnických a fyzických osôb
  • daňové poradenstvo pre domácich a zahraničných klientov, fyzické a právnické osoby
  • poradenstvo v oblasti zákonného poistenia
  • vznik a registrácia zastúpení zahraničných podnikateľov na území Slovenskej republiky, riešenie ich daňových režimov vo všetkých druhoch daní a zastupovanie pre daňovými orgánmi
  • konzultácie a servis k všetkým druhom daní, colným režimom
  • riešenie podnikateľských aktivít klienta v súvislosti s daňovými dopadmi a pri zmenách daňových predpisov
  • spracovávanie odborných stanovísk k daňovej problematike, posudzovanie ekonomických a investičných projektov vo väzbe na daňové povinnosti klientov
  • Zastupovanie klientov v konaní pred daňovými orgánmi, počas daňových kontrol a konaní