SK EN DE

Kontakty

poradenska
Slovenská poradenská spoločnosť, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 5007003-5
Fax: +421 41 5624134
E-mail: sekretariat@poradenska.sk


Pobočky:
Bratislava, Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Trenčín, Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín
Martin, Konevova 3, 036 01 Martin

IČO : 36 414 662
DIČ: 2021761918

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, Vložka číslo 10399/L


Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč, advokát
Sídlo spoločnosti
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 5007003-5
Fax: +421 41 5007005
E-mail: sekretariat@poradenska.sk


Pobočky:
Bratislava, Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Trenčín, Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín
Martin, Konevova 3, 036 01 Martin

IČO : 37 904 779
DIČ: 10 25 91 54 18

Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou
pod číslom 2083


Česká republika - pobočka:
Ostrava, Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava, Česká republika

Tel.: +420 733 188 243
Fax: +421 415 007 005
E-mail: sekretariat@poradenska.sk

IČO : 01 691 155
DIČ: CZ1025915418

Zapísaný v zozname usadených európskych advokátov vedených Českou advokátní komorou pod č. 50174


SPS TAX k.s.
Sídlo spoločnosti
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 5625461
Fax: +421 41 5624134
E-mail: emil.pecik@skdp.sk

IČO : 45 270 881
DIČ: 2022913684

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd: Sro, Vložka číslo 10097/L


TATRA-AUDIT, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti
Hroncova 2, 040 01 Košice
Tel.: +421 55 6762087
Fax: +421 55 6762087
E-mail: alena.zborovska@skdp.sk

IČO : 31 699 413
DIČ: 2020488096

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd: Sro, Vložka č. 5451/V